Garantera rätt säkerhetskompetens i hela organisationen

Skydda personalen mot olyckor och arbetsmiljörisker

Exagard är en mobil, webbaserad plattform för säkerhetsutbildning, som gör det möjligt att överblicka och enkelt följa upp kompetensnivån inom arbetsplatsens riskzoner.

Med Exagard-appen kan företaget via automatiska påminnelser säkerställa rätt säkerhetskompetens hos varje medarbetare och minimera risken för allvarliga incidenter och skador. Maskinsäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete, SBA, och systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är tre av många användningsområden, som Exagard visualiserar och förenklar.

Automatisera och dokumentera arbetet att minska riskerna

  • Testa kunskapsnivån och återkoppla automatiskt på individnivå
  • Uppfyll lagkraven och få överblick och dokumentation på ledningsnivå
  • Visa arbetsgivaransvar och underlätta samarbetet med myndigheter och fack

Kan du se vilken personal som löper störst risk vid en arbetsplatsolycka?

Anser du att ditt företag har ett effektivt system för att utbilda, testa och dokumentera godkända säkerhetskunskaper hos varje medarbetare? Den nya Exagard-appen säkerställer vart och ett av dessa utbildningsmoment och visar dessutom tydligt vilka medarbetare som behöver öva vad och var för att kunna ta ansvar för sin egen och andras säkerhet vid ett tillbud.

Vilka kostnader skulle Exagard bespara mitt företag?

Utöver personligt lidande, oro och skadeståndskrav, kan olyckor och incidenter medföra kostnader för driftstopp, produktionsbortfall och krishantering. I förlängningen handlar säkerhetsfrågan om helt andra värden. Nämligen vilken slags arbetsplats man vill vara och företagets image som arbetsgivare, förhandlingspart och investeringsobjekt.

Vår produkt utvecklas i samarbete med industrier och fastighetsbolag

Exagards Advisory Board består av tillverkande industriföretag inom vitt skilda branscher samt representanter för fastighetssektorn och arbetstagarna. Deras behovsanalys och omdömen bidrar till vidareutvecklingen av en unik säkerhetsprodukt.

”Något att implementera för hela koncernen”
”Ett bra sätt för oss att möta framtiden”
”Perfekt för att höja säkerheten i skolmiljö”
”En mycket bra innovationslösning”
”Mycket bra skalbarhet”
”Vi vill bidra till det som hjälper våra medlemmar”

Om oss

Innovationen och företaget Exagard startade med ett egenupplevt behov av en enklare men smartare och mer användbar säkerhetsapplikation. Med sin bakgrund som brand- och utrymningskonsult, rådgivare och tränare såg grundaren Mikael Eckard möjligheten att kombinera kända tekniker till en helhetslösning inom safety management och e-learning på en helt ny pedagogisk nivå.

Exagard verkar för hållbar utveckling i enlighet med Globala målen 2030 www.globalamalen.se/, genom god utbildning, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och hållbar industri.